Dịch vụ tư vấn ERP

  • Đánh giá tính sẵn sàng của doanh nghiệp trước khi triển khai ERP.
  • Đánh giá quy mô và đề xuất phạm vi ứng dụng ERP.
  • Xây dựng hồ sơ yêu cầu đối với hệ thống ứng dụng ERP.
  • Xây dựng và chuẩn bị ngân sách dự án ERP.
  • Tư vấn tổ chức dự án và nguồn lực chuẩn bị cho dự án triển khai
  • Tư vấn giám sát và triển khai.

Dịch vụ bảo trì vận hành hệ thống BFO ERP

  • Thực hiện kiểm tra hệ thống BFO ERP định kỳ theo ngày, tuần, tháng…
  • Hỗ trợ và hướng dẫn người dùng xử lý issue trong quá trình vận hành hệ thống.
  • Tư vấn xử lý các nghiệp vụ phát sinh.
  • Cảnh báo các lỗi tương tự xảy ra để nâng cao năng suất vận hành hệ thống.