• Thực hiện tư vấn và triển khai theo phương pháp BFO kết hợp thực tiễn thành công của BFO.
  • Tư vấn về mô hình – cấu trúc tổng thể.
  • Huấn luyện mô thức cho ban lãnh đạo và đội ngũ nòng cốt để đảm bảo ứng dụng và khai thác hệ thống ERP hiệu quả.
  • Tư vấn quy trình, phân tích thiết kế giải pháp – Quản lý thay đổi.
  • Xây dựng hệ thống, thu thập Master data.
  • Thực hiện đào tạo KeyUser và kiểm thử hệ thống (UAT – User Acceptant Test).
  • Thực hiện đào tạo người dùng cuối (EndUsers).
  • Thực hiện chuyển đổi Master data, số dư đầu kỳ và vận hành

Xem thêm: http://riotechz.com/phuong-phap-trien-khai-du-an-erp/

Tổng quan hệ thống BizforceOne: http://riotechz.com/bizforceone-overview/